Term and Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข Generationdevelopment

Term and Condition การถอนเงินจะทำได้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

 • เมื่อพวกเขาส่งคำขอที่เหมาะสม
 • เมื่อปิดบัญชี
 • ในกรณีที่บัญชีเกินขีดจำกัดยอดเงินในบัญชีนานกว่า 72 ชั่วโมง
 • เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการประมวลผลการชำระเงิน

ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงผู้เล่นนี้ การถอนเงินที่ฝากเข้าบัญชีบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาต และการถอนเงินจากบัญชีของคุณจะถูกประมวลผลไปยังบัญชีที่คุณถืออยู่เท่านั้น ไม่ว่าจะคนเดียวหรือร่วมกับบุคคลอื่นตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ยอมรับได้ ทางเรา อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการถอนเงินเป็นครั้งคราวด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม ขีดจำกัดการถอนอาจระบุจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดที่ถอนได้สำหรับบัญชีผู้เล่น

ข้อมูลและเอกสาร

ในการดำเนินการถอนเงินรางวัลจากการเดิมพัน อาจต้องการข้อมูลและเอกสารจากคุณซึ่งพิจารณาว่าจำเป็นหรือแนะนำได้ตามดุลยพินิจของทางเว็บแต่เพียงผู้เดียวเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ยืนยันตัวตนของคุณ
 • ดำเนินการชำระเงิน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ รวมถึงภาระหน้าที่ในการรายงานของทางเว็บ
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและความปลอดภัยของทางเว็บ
 • ป้องกันและตรวจสอบกิจกรรมต้องห้าม
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงผู้เล่น กฎ เงื่อนไขการใช้งาน หรือ เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

การถอนเงิน

การถอนเงินจากบัญชีผู้เล่นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนโดยผู้เล่นที่ลงทะเบียนซึ่งได้รับการยืนยันโดยทางเรา ซึ่งทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการชำระเงินด้วยเช็ค

เมื่อทำการฝากเงินแล้ว เฉพาะเงินรางวัลเท่านั้นที่สามารถถอนออกจากบัญชีของคุณได้ จำนวนเงินที่ถอนขั้นต่ำคือ $10.00 โปรดทราบว่าเงินฝากทั้งหมดมีความปลอดภัยและถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถถอนออกได้เนื่องจากนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน และสามารถถอนได้เฉพาะเงินรางวัลเท่านั้น

การคืนเงินของเงินฝากที่ไม่ได้ใช้

การคืนเงินของเงินฝากที่ไม่ได้ใช้โดยวิธีการชำระเงินจะต้องคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดียวกัน การคืนเงินบางส่วนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อยอดคงเหลือในบัญชี ณ เวลาที่ขอถอนเงิน น้อยกว่าเงินฝากเดิม

การปฏิเสธการชำระเงิน

ในกรณีที่มีการปฏิเสธการชำระเงิน ทางเราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. ระงับบัญชีของคุณเพื่อรอการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการชำระเงิน
 2. ขอข้อมูลจากคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ของการปฏิเสธการชำระเงินและให้ข้อมูลดังกล่าวแก่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการชำระเงิน
 3. หักบัญชีของคุณด้วยจำนวนเงินที่ปฏิเสธการชำระเงิน และหากการหักเงินนั้นส่งผลให้มียอดคงเหลือติดลบ ให้เรียกร้องจากคุณตามจำนวนยอดคงเหลือติดลบดังกล่าว และ
 4. ยุติบัญชีของคุณ

โบนัส

การรับโบนัส ข้อเสนอโปรโมชันอาจมีให้เป็นครั้งคราวและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะของโปรโมชัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Generationdevelopment แต่เพียงผู้เดียวในการเสนอโบนัสให้กับผู้เล่นที่เฉพาะเจาะจง และไม่มีผู้เล่นคนใดมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอโบนัสใดๆ เว้นแต่ Generationdevelopment จะตัดสินใจเช่นนั้น

ข้อเสนอส่งเสริมการขายอาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลในบัญชีของคุณกับการแจ้งเตือนที่คุณได้รับเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลในบัญชีของคุณจะมีผลเหนือกว่า Generationdevelopment ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือความล้มเหลวในการเสนอหรือยอมรับข้อเสนอส่งเสริมการขายใดๆ สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัสฉบับเต็มได้ที่เว็บของเรา

โบนัสสามารถใช้สำหรับการซื้อ Generationdevelopment.org เท่านั้น โบนัสในบัญชีของคุณจะถูกนำไปใช้กับการซื้อ Generationdevelopment.org ก่อนเงินอื่น ๆ จากบัญชีของคุณ สิ่งจูงใจโบนัสอาจถูกยกเลิกตามดุลยพินิจของ Generationdevelopment โบนัสจะหมดอายุตามระยะเวลาที่ประกาศโดย Generationdevelopment

การเล่นเกมบน Generationdevelopment.org

ความถูกต้องของการตัดสินใจซื้อและเล่น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดของการซื้อและ/หรือการตัดสินใจเล่นของคุณนั้นถูกต้อง ก่อนที่คุณจะส่งการตัดสินใจซื้อและ/หรือการเล่นของคุณเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแง่มุมใดๆ ของการตัดสินใจซื้อและ/หรือการเล่นของคุณ ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีผลเหนือกว่า และเฉพาะการตัดสินใจซื้อและ/หรือการเล่นที่บันทึกโดยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะมีส่วนร่วมในเกม

การแจ้งเตือนและใบเสร็จรับเงิน หากการสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการโดย Generationdevelopment.org อย่างสมบูรณ์ก่อนเวลาตัดรอบที่กำหนดโดย Generationdevelopment.org ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็น การโอนจากบัญชีของคุณโดยสมบูรณ์เป็นจำนวนเงินเต็มจำนวนที่ต้องชำระสำหรับการซื้อ Generationdevelopment.org จะออกใบเสร็จรับเงิน มีการระบุวันที่ของการจับฉลากหรือเหตุการณ์ที่การเลือกถูกต้อง จำนวนเงินที่เดิมพันและหมายเลขรหัสใบเสร็จ ใบเสร็จที่ถูกต้องทั้งหมดจะถือว่าเป็นตั๋วภายใต้กฎที่ใช้บังคับซึ่งควบคุมเกมนั้นๆ

เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกได้ Generationdevelopment.org ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ปฏิเสธการซื้อเกม การตัดสินใจเล่น หรือการเลือกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การซื้อและ/หรือการตัดสินใจในการเล่นจะไม่ได้รับการยอมรับหรือดำเนินการหลังจากเวลาปิดรับที่โพสต์